Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

OKRES UBEZPIECZENIA STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2017

KWOTA RODZAJ SKŁADKI PODSTAWA
117,12 ubezpieczenie emerytalne ( tj. 19,52% podstawy ) 600,00
48,00 ubezpieczenie rentowe ( tj. 8% podstawy ) 600,00
14,70 ubezpieczenie chorobowe ( tj. 2,45 % podstawy ) 600,00
10,80* ubezpieczenie wypadkowe ( tj. 1,80 % podstawy ) 600,00
297,28 ubezpieczenie zdrowotne ( tj.9% podstawy ) 3303,13

190,62 – razem społeczne z chorobowym
175,92 – razem społeczne bez chorobowego

487,90 – łącznie miesięczne składki ZUS

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w całym 2017 roku stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 600 zł ( 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia ) [ art. 18a u.s.u.s ]

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3303,13 zł  ( 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2016r. ( włącznie z wypłatami zysku ) [ art. 79 i art 81 ust.2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ]

*Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli  od 01.04.2015 – 1,80% podstawy wymiaru

  • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
2018-01-30T09:06:16+00:00

Facebook

UKI Joanna Sławińska .
Szybki kontakt!
+
Wyślij!