Składki na ubezpieczenie społeczne 2017 dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

OKRES UBEZPIECZENIA STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2017

KWOTA RODZAJ SKŁADKI PODSTAWA
499,28 ubezpieczenie emerytalne ( tj. 19,52% podstawy ) 2557,80
204,62 ubezpieczenie rentowe ( tj. 8% podstawy ) 2557,80
62,67 ubezpieczenie chorobowe ( tj. 2,45 % podstawy ) 2557,80
46,04* ubezpieczenie wypadkowe ( tj. 1,80 % podstawy ) 2557,80
62,67 fundusz pracy ( tj. 2,45 % podstawy ) 2557,80
297,28 ubezpieczenie zdrowotne ( tj.9% podstawy ) 3303,13

812,61 – razem społeczne z chorobowym
749,94 – razem społeczne bez chorobowego

1172,56 – łącznie miesięczne składki ZUS

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w całym 2017 roku stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2557,80 zł ( min. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia określonego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017)

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3303,13 zł  ( 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2016r. ( włącznie z wypłatami zysku ) [ art. 79 i art 81 ust.2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ]

*Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli  od 01.04.2015 – 1,80% podstawy wymiaru

2018-01-30T09:05:36+00:00

Facebook

UKI Joanna Sławińska .
Szybki kontakt!
+
Wyślij!