Loading...

PLIKI JPK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIŻYCKO

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Styczeń 2018 roku to data, wraz z którą mikro-przedsiębiorstwa dołączą do firm, które raportują dla organów skarbowych informacje o dokonanych przez nie transakcjach mających wpływ na kwoty wykazywane w deklaracjach VAT.
Od lipca 2017 roku wszystkie przedsiębiorstwa będą musiały przekazywać na żądanie organów podatkowych zestawu plików JPK.

Warto zapoznać się z wytycznymi organów podatkowych i nie dać się zaskoczyć nowymi regulacjami !

CO TO JEST JPK ?

JPK jest to elektroniczna forma księgi podatkowej i związanej z nią dowodów księgowych, które przedsiębiorca musi wygenerować z systemu informatycznego i przekazać do organu podatkowego. Jednolity plik kontrolny musi zawierać informacje  o operacjach gospodarczych za dany okres i posiadać standardowy układ, zgodny ze schematem xsd oraz format xml, który umożliwi jego sprawne przetworzenie.
Wdrożenie JPK głównie ma na celu domknięcie luki podatkowej i zapobieganie wyłudzeniom, zwłaszcza w sektorze VAT. Jednolity plik kontrolny ma sprawić, że kontrole skarbowe będą szybsze i bardziej efektywne.

KTO I KIEDY MA WDROŻYĆ JPK ?

Wdrożenia wprowadzane są etapami a ich termin zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Przekazywane bez wezwania comiesięczne raporty, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na serwer Ministerstwa Finansów informacji o prowadzonej ewidencji VAT od:
 • 1 lipca 2016 – duże przedsiębiorstwa,

 • 1 stycznia 2017 – małe i średnie firmy,

 • 1 stycznia 2018 – mikro-firmy.

Przekazywane, na żądanie organu podatkowego, danych w postaci elektronicznej na potrzeby przeprowadzonej kontroli skarbowej zestawu plików JPK od:
 • 1 lipca 2016 – duże przedsiębiorstwa,

 • 1 stycznia 2018 – mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy,

Podział przedsiębiorstw wg ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie gospodarczej:

Za mikro-przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
 •  zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
 •  zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 •  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
 •  zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 •  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 50 milionów euro.

Wyrażone w euro wielkości zgodnie z art. 107 ustawy o swobodzie gospodarczej, przelicza się je na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

STRUKTURY JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO

STRUKTURA OPIS
JPK VAT Dotyczy transakcji, które są ujmowane w rejestrze VAT, tak aby uzgadniały się z deklaracją VAT.
JPK FAKTURA Dotyczy rejestru faktur sprzedaży VAT.
WYCIĄG BANKOWY Dotyczy sald wyciągu bankowego ze szczegółowymi zapisami dla rachunków prowadzonych przez podatników.
MAGAZYN Dotyczy transakcji przyjęcia z zewnątrz, wydania na zewnątrz, rozchodów wewnętrznych oraz przesunięć wewnętrznych.
KSIĘGI RACHUNKOWE Dotyczy pełnej ewidencji transakcji gospodarczych ujętej w księdze głównej i księgach pomocniczych.
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Dotyczy transakcji ujętych w księdze przychodów i rozchodów.
KSIĘGA PRZYCHODÓW Dotyczy transakcji ujętych w ewidencji przychodów.

JPK OD STRONY URZĘDU SKARBOWEGO

Dla organów skarbowych Jednolite Pliki Kontrolne  to potężne narzędzia do weryfikacji danych zadeklarowanych dla celów VAT. Urzędy są w stanie szybko zestawić pliki JPK nadesłane przez dwie strony dotyczące tej samej transakcji. System automatycznie weryfikuje dane i wykrywa nieprawidłowości. Jeżeli takowe wystąpią wysyłane jest mailowe zawiadomienie do podatnika.

Nie przekazanie JPK w wymaganej formie będzie traktowane tak samo jak nie udostępnienie ksiąg.

Sankcje grożące dla podatnika:

ARTYKUŁ SANKCJA
262 Ordynacji Podatkowej
Maksymalna wysokość kary porządkowej w 2017 r. wynosi 2,8 tys. zł i może być nałożona na podatnika, który bezzasadnie odmówi przedstawienia w terminie dowodów księgowych w formacie JPK
83 Kodeksu Karnego skarbowego
przepis ten przewiduje karę grzywny, w maksymalnej wysokości 19.199.995,20 zł

JPK DLA MIKRO-PRZEDSIĘBIORCÓW OD 2018

Od 1 stycznia 2018 do firm, które raportują miesięczne dane z ewidencji VAT w formacie JPK dołączy ostatnia grupa czyli mikro-przedsiębiorstwa. Od tej daty już wszystkie firmy co miesiąc będą wysyłały JPK VAT począwszy od lutego 2018r. Organy podatkowe będą wiedziały o tym, z kim zawieraliśmy transakcję, w jakiej dacie i na jaką kwotę. Suma zestawień z JPK VAT musi uzgadniać się z danymi wykazanymi w deklaracji VAT.

Od 1 lipca 2018 r. wszystkie firmy w Polsce, a więc również mikro-przedsiębiorstwa, obejmie obowiązek przekazywania pozostałych struktur w formie JPK – na wezwanie organów podatkowych.

Co to w praktyce oznacza dla mikro firm?
Konieczność dostosowania firmy do przesyłania elektronicznych rejestrów w wymaganej przez organy skarbowe. Każda firma powinna być w stanie wygenerować całość prowadzonych ewidencji księgowych w formacie JPK.
Już teraz należy przeanalizować narzędzia w swojej firmie pod kątem generowania plików na potrzeby organów podatkowych.

Jeżeli temat JPK jest Ci obcy lub chcesz sprawdzić czy Twój obecny program poprawnie generuje pliki zadzwoń do nas lub napisz. Posiadamy narzędzia do weryfikacji poprawności generowanych plików JPK.

Możesz zlecić nam prowadzenie swojej księgowości i zapomnieć o raportowaniu i problemach z JPK. Skorzystaj z usług naszego biura rachunkowego.

ZADZWOŃ
NAPISZ
2018-01-30T08:58:34+00:00

Facebook

UKI Joanna Sławińska .
Szybki kontakt!
+
Wyślij!