Obowiązek podatkowy 2014.

 Zasady ogólne:

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5,7-12, art. 14 ust. 6, art. 6, art.20 i art. 21 ust 1 .

[ Art. 19a ust.1 ]

Ważnyi istotny dla tej zmiany jest moment, w którym dojdzie do dostawy i nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzenia towarem jako właściciel na rzecz nabywcy. Wydanie towaru przez dostawcę skutkuje dokonaniem sprzedaży towarów czyli przejściem na odbiorcę ciężarów i korzyści związanych z towarem.

Nie ma znaczenia data wystawienia faktury Vat ( oczywiście są wyjątki ) oraz istotne będą warunki dokonywania dostaw.

Usługi wykonane częściowo:

W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. [ Art. 19a ust. 2 ]

W Dyrektywie Vat brak jest odpowiednika dla tej regulacji.

Przepis ten generalnie uzależniony jest od woli stron, które umówią się na częściowe przyjęcie usługi , co stanowić będzie podstawę do częściowej zapłaty.

Uregulowanie to obejmie usługę przyjętą częściowo, w przypadku której określono zapłatę za tą właśnie część.

Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych:

Usługi, dla których w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

Usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług [ Art. 19a ust. 3 ]

 Przepis ten stosuje się do sprzedaży o charakterze ciągłym. Może mieć zastosowanie dokażdego rodzaju usług, jeżeli strony postanowią, że będą rozliczane w następujących po sobie okresach a nie jednorazowo.

Nie będzie się stosowć tej regulacji dla tych usług, dla których zastosowanie będzie miała regulacja przewidująca inny moment  powstania obowiązku podatkowego.  (np. usługa najmu czy dzierżawy)

Ustawodawca nie określa sztywnego okresu rozliczeniowego ( miesiąc, kwartał ),  dlatego strony mogą ustalić dowolny okres rozliczeniowy ( np. 10-dniowy ), na koniec którego będzie powstawać obowiązek podatkowy.  Wyjątkiem tutaj są usługi, dla których okres rozliczeniowy jest dłuższy niż rok. Jeśli w danym roku nie następuje koniec  okresu lub termin płatności to usługa jest uznawana za wykonaną w odpowiedniej części na koniec każdego roku kalendarzowego.

 Regulacje art. 19a ust. 3 ustawy mają zastosowanie także do dostaw towarów.

Dostawy rozliczane w okresach rozliczeniowych.

 Jeśli strony umawiają się, że powtarzające się dostawy towarów będa rozliczane nie za pojedynczą dostawę lecz za ich sumę na koniec ustalonego okresu rozliczeniowego to obowiązek podatkowy powstanie ostatniego dnia ustalonego okresu rozliczeniowego. Zasada ta nie ma zastosowania do wydania towarów na podstawie umowy dzierżawy, leasingu, najmu lub umowy o podobnycm charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli z chwilą ostatniej raty  przewiduje przeniesienie własności.

Przepisy szczególne.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:

a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,

b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18,

d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,

e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41; [ Art. 19a ust 5 pkt 1 ]

Faktura dokumentująca takie przypadki powinna zawierać dopisek „metoda kasowa”.

Przepisy te stosuje się zarówno do płatności otrzymanych przed wykonaniem usługi bądź dostawy towarów jak i po.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o Vat.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu:

a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,

b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1),

c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług; [Art. 19a ust. 5 pkt 3 ]

Jeżeli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury określonych w art. 106i ust 3 i 4 , bądź kiedy nie ustalono takiego terminu z chwilą upływu terminu płatności.

 Świadczenie usługi budowlano-montażowej dla niepodatnika czyli osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obowiązek podatkowy będziemy rozpoznawać na zasadach ogólnych określonych w art. 19a ust 1-3 i 8.

Media i inne.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury , nie później jednak niż z upływem terminu płatności, z tytułu:

a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

b) świadczenia usług:

– telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

– wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

– najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

– ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

– stałej obsługi prawnej i biurowej

z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług. [ Art. 19a ust. 5 pkt 4 ]

Otrzymanie zaliczki w przypadku tych usług nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego.

Zaliczki

Jeżeli przed wykonaniem usługi bądź dostwą towarów otrzymano zapłatę ( całość lub część , obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otzrymania w odniesieniu do kwoty otrzymanej zapłaty.

Przepisu nie stosuje się dla:

a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

b) świadczenia usług:

– telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

– wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

– najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

– ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

– stałej obsługi prawnej i biurowej

 Eksport towarów.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru, jednak jeżeli przed dokonaniem dostawy otrzymano zaliczkę to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

W przypadku eksportu towarów , każda zaliczka wywołuje powstanie obowiązku podatkowego.

2018-12-06T14:40:07+00:00

Facebook

UKI Joanna Sławińska .
Szybki kontakt!
+
Wyślij!