Zakładając nową działalność gospodarczą mamy do wyboru cztery formy opodatkowania swoich dochodów uzyskanych z tej działalności:

 • karta podatkowa

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • opodatkowanie według skali podatkowej

 • podatek liniowy

Wybierając formę opodatkowania naszej działalności gospodarczej musimy pamiętać, że będzie to miało przełożenie na wysokość płaconego podatku dochodowego. Dlatego już na początku musimy wybrać najbardziej korzystną formę dla naszego profilu biznesowego. Należy jednak pamiętać, że niektóre typy działalności są wyłączone z danej formy opodatkowania przez ustawodawcę.

KARTA PODATKOWA

Specyfika tej formy opodatkowania polega na tym, że wysokość płaconego podatku nie ma nic wspólnego z dochodem jaki osiągamy z działalności gospodarczej. Wysokość podatku jaki będziemy musieli zapłacić miesięcznie ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla naszej działalności gospodarczej i zależy od:

 • wielkości miejscowości, w której wykonujemy usługi
 • wielkości zatrudnienia
 • rodzaju świadczonych usług

Jeżeli zdecydujesz się na wybór tej formy opodatkowania musisz pamiętać, że wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem działalności. wniosek składamy na formularzu PIT-16.

Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla niewielkich firm usługowych. Przy wyborze karty podatkowej należy przestrzegać limitów zatrudnienia.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Wybierając tą formę opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem będzie podlegał nasz przychód z działalności gospodarczej. Podatnik nie może potrącać kosztów uzyskania przychodu.

Ryczałt mogą wybrać podatnicy, których przychody za poprzedni rok nie przekroczyły 250.000 euro. Limit nie dotyczy osób, które dopiero zakładają działalność gospodarczą.

STAWKI RYCZŁTU:

Reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0).

Pośrednictwa w:

 • sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),
 • pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0),
 • sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0),
 • pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0),
 • sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0),
 • sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),

Pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy.

Parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0).

Związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy.

Związanych z wydawaniem:

 • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2).

Zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy.

Wynajmu i dzierżawy:

 • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
 • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
 • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
 • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
 • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
 • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
 • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

Przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1).

Przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

Obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0).

Fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy.

Przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30).

Poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0).

Pomocy społecznej:

 • bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),
 • bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),
 • bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),
 • bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),
 • doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),
 • bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)
 • z zastrzeżeniem pkt 1 i 3-5;

Przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0).

Przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0).

Przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1).

Przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego.

Prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu.

Prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy.

Przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym.

Przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów.

Przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym.

Z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

Z działalności usługowej w zakresie handlu.

Ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0).

Z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów.

Z działalności o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym.

Z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

 • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1.500 zł,
 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

Od przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d.

Podatnik, który wybrał ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania działalności gospodarczej powinien prowadzić ewidencję przychodów.

Przy osiąganiu przychodów z różnych rodzajów działalności gospodarczej, ewidencja pozwala przyporządkować odpowiednią stawkę dla danego rodzaju

Opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie stosuje się u podatników osiągających całość lu część przychodów z :

 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

Opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą też opłacać podatnicy podejmujący działalnośc w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Wyłączone z ryczałtu są osoby przechodzące na samozatrudnienie, które świadczą usługi dla byłego pracodawcy.

ZASADY OGÓLNE – SKALA  PODATKOWA

Wybierając tę formę opodatkowaniu podlegają nasze dochody osiągane z działalności gospodarczej wg skali podatkowej:

DOCHÓD DO DOCHÓD PONAD PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU
85528 zł 18 % minus kwota zmniejszająca podatek
85528 zł 15395 zł 04 gr + 32 % nadwyżki ponad 85528 zł

PODATEK LINIOWY

Wybierając tę formę opodatkowania bez względu na wysokość dochodu osiąganego z działalności gospodarczej, podatnik opłaca podatek dochodowy według stałej stawki 19 %.

MASZ PYTANIA ?

ZADZWOŃ DO NAS
NAPISZ DO NAS
2018-01-30T09:01:29+00:00

Facebook

UKI Joanna Sławińska .
Szybki kontakt!
+
Wyślij!