Badania lekarskie nowych pracowników

Pracownik posiadający aktualne orzeczenie o stanie zdrowia, nie będzie miał obowiązku wykonywania nowych badań lekarskich.

Od 1 kwietnia 2015 r. wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały osoby:

  • Przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą.
  • Przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwianiu działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662).
2017-06-04T10:18:50+00:00

Facebook

UKI Joanna Sławińska .
Szybki kontakt!
+
Wyślij!